Μελέτες Μεταφορών & Οδοποιίας

Η ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία να εκπονήσει μελέτες συγκοινωνιακών έργων και οδοποιίας αλλά και όλες όλες τις απαιτούμενες υποστηρικτικές εργασίες (Γεωλογικές, Υδραυλικές, Περιβαλλοντικές, Τοπογραφικές). Στην εκπόνηση των συγκεκριμένων μελετών η εταιρεία εγγυάται την ικανοποίηση των στόχων τους και την ορθή κάλυψη των αναγκών των εκάστοτε χρηστών έχοντας ως γνώμονα την τήρηση των κανονισμών οδικής ασφάλειας, την ορθή οικονομοτεχνική θεώρηση του έργου και την επίτευξη της περιβαλλοντικής προστασίας.


Η ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ μπορεί, κατά την εκπόνηση μιας συγκοινωνιακής μελέτης, να παρέχει τις παρακάτω υποστηρικτικές εργασίες:

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις
  • Σύνταξη κτηματολογίου oδού και πινάκων αναλογισμού
  • Μελέτες αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας και αποστράγγισης
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Μελέτες σήμανσης οδού
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
  • Φωτογραφική τεκμηρίωση με ΣμηΕΑ (UAV)
  • Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών
  • Δημιουργία Ψηφιακών Μοντέλων Επιφάνειας (DSM)