Πολιτική Ποιότητας

Προκειμένου να επιτύχει το όραμά της, η ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας των εργασιών και λειτουργιών της. Αυτό το σύστημα συμπεριλαμβάνει διεργασίες και διαδικασίες που προσβλέπουν στον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, μέσω της τεκμηρίωσης κρίσιμων στοιχείων.

Τα δεδομένα από την λειτουργία των διεργασιών, αλλά και την γενικότερη επίδοση του οργανισμού, αναλύονται και αξιολογούνται προκειμένου η διοίκηση να επινοήσει νέους τρόπους βελτίωσης της ικανοποίησης των πελατών, των εργαζομένων και της οικονομίας της.

Το άμεσο πλαίσιο των σκοπών του οργανισμού είναι:

  • Η τυποποίηση της ποιότητας των παραγωγικών διεργασιών και προϊόντων της.
  • Η ανάλυση και η βελτίωση της αποδοτικότητας αυτών των διεργασιών.
  • Η απόλυτη ανταπόκριση του οργανισμού στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του πελάτη.
  • Η βελτίωση των διεργασιών εσωτερικής επικοινωνίας.
  • Η εδραίωση ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος που προωθεί τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Συγκεκριμένα, η “ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” έχει αξιολογηθεί από τον φορέα πιστοποίησης ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. και βρέθηκε να τηρεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής :
Τοπογραφικές Μελέτες, Μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου, Μελέτες Κτηματογράφησης & Πράξεων Εφαρμογής, Πολεοδομικές Μελέτες, Χωροταξικές Μελέτες, Υδραυλικές Μελέτες, Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), Σύνταξη και Ψηφιοποίηση χαρτών και διαχείριση σχετικών έργων, Οικονομική Αποτίμηση και Εκμετάλλευση Ακινήτων.