Τμήματα

Η γενική διεύθυνση σε συνδυασμό και συνεννόηση με τον διαχειριστή ποιότητας, αλλά και σε συνεργασία με την Γραμματεία, τους συμβούλους ποιότητας, τους νομικούς συμβούλους, τους λογιστές και τους τεχνικούς ασφαλείας, ασκεί γενικά και ειδικά διοικητικά καθήκοντα στην ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε..


Η εταιρεία χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το τμήμα Τοπογραφικών Μελετών και το Τμήμα Κτιριακών μελετών. Επιπλέον, η τεχνική υποστήριξη, αλλά και η συντήρηση του εσωτερικού δικτύου υπολογιστών που διαθέτει η εταιρεία γίνεται από τον προϊστάμενο δικτύων.
Όλα τα τμήματα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή συνεργασία και αποδοτικότητα.