Φωτοερμηνεία & Τηλεπισκόπηση

Η Τηλεπισκόπηση αναλύει και ερμηνεύει την πληροφορία εικόνων που έχουν ληφθεί από διάφορους αισθητήρες (δορυφορικούς, UAV κ.λπ.) οι οποίοι δεν αφορούν μόνο το ορατό φάσμα του φωτός.

Η Φωτοερμηνεία, αποτελεί υποκατηγορία της τηλεπισκόπισης κατά την οποία ερμηνεύεται ως προς τα χαρακτηριστικά της μια εικόνα που έχει ληφθεί σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο ορατό φάσμα του φωτός.

Οι κύριες εφαρμογές αυτών των μεθόδων αφορούν τη χαρτογράφηση χρήσεων γης και εδαφοκάλυψης, καθώς και τον υπολογισμό ποσοτικών δεικτών και μοντέλων που συμβάλουν στην παρακολούθηση και στη διαχείριση του αγροτικού και αστικού περιβάλλοντος.


H ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ διαχρονικά έχει πραγματοποιήσει πληθώρα φωτοερμηνευτικών μελετών με σκοπό την εξαγωγή διαχρονικών συμπερασμάτων και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να πραγματοποιήσει οποιασδήποτε μορφής τηλεπισκοπική – φωτοερμηνευτική μελέτη.